Tijdens de aanvraag

Als u uw reflecties heeft gedaan voorafgaand aan de aanvraag en klaar bent voor het vinden van overheidssubsidie, begin dan als volgt:

Inleidende projectbeschrijving

Uitwerking van een projectbeschrijving op ongeveer twee pagina’s, waarin kort het doel, de markt, de technologische uitdagingen en het gewenste partnerprofiel staan beschreven. Download het formulier hier

Dit dokument fungeert als het fundament voor het vervolg van de aanvraag, die in zijn geheel drie onderwerpen beschrijft:

 • Technologie
 • Markt
 • Organisatie

Uitwerking van de aanvraag

De vereiste aandacht voor de aanvraag moet niet worden onderschat. Aangezien er meestal een aanvraag wordt gedaan voor subsidies van honderdduizenden of miljoenen euro’s, verwacht een subsidieverstrekker dat een aanvraag scherp en goed uitgewerkt is. U kunt de subsidieaanvraag het best beschouwen als een meer specifiek uitgewerkt ondernemingsplan. Hieruit moet duidelijk worden waarom het project de moeite waard is om in te investeren voor de subsidieverstrekker en waar de waarde ligt voor de partners en de samenleving in het algemeen.

De aanvraag omvat globaal de onderstaande punten:

 • Technologie
  Het project moet een hoge innovatiewaarde hebben. Het moet in zichzelf vernieuwend zijn, wat betekent dat een bestaande technologie op een nieuwe manier wordt toegepast of dat het een compleet nieuwe technologie betreft. U moet daarom in staat zijn om te beargumenteren waarom de technologie die u wenst te ontwikkelen of benutten nieuw of onderscheidend is van andere alternatieven op de markt en hoe u voor ogen heeft dit succesvol te ontwikkelen.
  Het is van toegevoegde waarde om kennisinstituten te betrekken in uw project. Welke universiteit in Nederland of in de EU is leidend op dit gebied en heeft u contact met hun voor betrokkenheid bij het project? Houdt er ook rekening mee dat u een werkprogramma dient uit te werken dat in detail de activiteiten en werkzaamheden binnen het project beschrijft, evenals de resultaten hiervan.
 • Markt
  Als vuistregel moet u een marktpotentieel kunnen aantonen van meer dan 100 miljoen euro over een periode van vijf jaar.
  Heeft u een duidelijke visie hoe u zichzelf kunt positioneren in de markt en een realistische verwachting van uw eigen marktaandeel? Toetreding tot de markt vereist ook een duidelijke aanpak inclusief een indicatie van de verwachte omzet voor een periode van vijf jaar na de afsluiting van het project. De winst die volgt uit het project dient te worden uitgesplitst over de verschillende delen, zodat er een beeld is van de return on investment (ROI) per onderdeel, met name voor de subsidieverstrekker.
 • Organisatie
  Het is belangrijk om een weloverwogen samenwerkingsverband te hebben dat het project ondersteunt. Dat wil zeggen dat u het proces van ontwikkeling tot toetreding tot de markt vanaf het opstarten van de aanvraag al in overweging neemt, evenals de bedrijfsprofielen die passen binnen de supply chain.
  De samenwerkingspartners hoeven niet op voorhand bekend te zijn, maar u moet wel voor ogen hebben welke competenties en bedrijfsomvang de partners dienen te hebben. In de aanvraag zelf moet blijken welke rol de verschillende partners vervullen en wat de toegevoegde waarde van ieder onderdeel is voor het project. Bovendien dient u de verdeling van de managementrollen te beschrijven, zoals de projectleider en de aannemer, maar ook verantwoordelijkheid voor expansie en bescherming van de uitkomsten en commercialisering.
 • Projectplan en budget
  De aanvraagt dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van het plan om van ontwikkeling tot marktintroductie te komen, inclusief de verwachte kosten per onderdeel van, en deelnemer aan, het project. Het plan omvat meer specifiek verschillende werkpakketten (Work Packages), die u in zichzelf als deelprojecten moet beschouwen met ieder een eigen plan, doel en financiering. Tezamen vormt dit een gecombineerd projectplan met budget voor de subsidieaanvraag. Alle geplande activiteiten en kosten moeten verantwoord worden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Uw mogelijkheden voor overheidssubsidie

Krijg advies over subsidiemogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

Leidraad voor subsidieprogramma's

Blijf up-to-date!

Meld u aan voor de nieuwsservice en blijf op de hoogte omtrent nieuwe aanmeldingen.

Aanmelden